Protokoll från inspektion av Pensionsmyndigheten i Halmstad

Den 2–5 oktober 2023 genomförde JO Thomas Norling en inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret i Halmstad. Det allmänna intrycket av verksamheten var gott. Det framkom att verksamheten bedrivs på ett i huvudsak bra och rättssäkert sätt men att det finns exempel i ärendehandläggningen som inte kännetecknas av god förvaltning.

JO anser att det är mycket oroande att alltför långa handläggningstider fortfarande förekommer inom flera ärendeslag. Det fanns t.ex. ändringsanmälningar i ärenden om bostadstillägg och anmälningar om ändrat civilstånd i ärenden om ålderspension som hade blivit liggande länge. Flera av de ärenden om bostadstillägg som granskades hade kommit in till myndigheten redan under år 2020. JO kan inte se att det finns någon godtagbar förklaring till att dessa ärenden fortfarande inte har avgjorts. I den delen är handläggningen därför inte acceptabel.

Granskningen visade också att det fanns omfattande brister i tillämpningen av bestämmelsen om underrättelse vid väsentlig försening (11 § förvaltningslagen [2017:900], FL). JO:s uppfattning är att Pensionsmyndigheten medvetet gör avsteg från de krav som 11 § FL uppställer, vilket han ser mycket allvarligt på. Iakttagelserna under inspektionen visar att Pensionsmyndigheten inte har tagit till sig av JO:s tidigare kritik i detta avseende.

I protokollet uppmärksammas även bl.a. en lokal rutin för rättidsprövning i omprövningsärenden. Det framkom vidare en del brister i utformningen av beslut och skrivelser. JO gör flera uttalanden i den delen.

Ta del av inspektionsprotokollet, dnr 6615-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.