Protokoll från Opcat-inspektion av det särskilda ungdomshemmet Rebecka

JO har den 13 september 2023 genomfört en Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Rebecka.

Inspektionen i korthet: JO har inspekterat två av de fyra särskilt förstärkta avdelningarna (SFA) som finns hos SiS särskilda ungdomshem (se även JO:s protokoll i ärende med dnr O 18-2023). Vid ungdomshemmet Rebecka utgör avdelning Freja en sådan avdelning. Vid inspektionen uppmärksammades att avdelning Frejas lokaler är undermåliga och det kom fram uppgifter om att de sanitära bristerna är potentiellt sjukdomsalstrande. JO anser att det är oacceptabelt att myndigheten trots kännedom om problemen inte har vidtagit några åtgärder för att förbättra situationen.

Det är vanligt att de intagna på avdelning Freja vårdas under lång tid, ofta i över ett år. Vården bedrivs i lokaler som är särskilt anpassade till förutsättningen att varje intagen ska vårdas i enskildhet och vid låsbar enhet. SiS har gjort bedömningen att flera av de intagna är utskrivningsklara, i ett fall hade socialtjänsten underrättats om det redan i mars 2023. JO noterar att, även om de formella kraven på beslutsfattande följts, det kommit fram uppgifter om att SiS över huvud taget inte övervägt om vård på en SFA kan bedrivas på en öppen enhet. Det framstår därför som att vården i enskildhet inte är avhängig hur den enskildes vårdbehov förändras över tid utan kan pågå fram till dess att vården upphör. JO drar slutsatsen att en placering på avdelning Freja innebär en risk för att proportionalitetsprincipen sätts ur spel genom att den enskilde underkastas tvångsåtgärder oavsett hur dennes förutsättningar och behov av vård ser ut. Redan den omständigheten att den fysiska miljön är byggd kring tvång indikerar att så är fallet. Vidare anser JO att verksamheten vid de två inspekterade SFA närmast kan beskrivas som att SiS skapat en ny vårdform för en målgrupp som socialtjänsten och SiS har svårigheter att ta hand om. JO uttalar att han kan ha förståelse för att dessa barn och unga behöver vård i en miljö med färre intagna, högre bemanning och med personal som har rätt kompetens. Däremot ställer sig JO mycket tveksam till att tvångsåtgärder är en nödvändig förutsättning för SFAverksamheten. Detta särskilt då det rör sig om åtgärder som varar under mycket lång tid, i många fall i över ett år. Mot bakgrund av det som kommit fram anser JO att det finns skäl att översända protokollen från inspektionerna till Socialdepartementet.

Ta del av inspektionsprotokollet, dnr O 20-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.