Protokoll från Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Borås

Inspektionen i korthet:

Vid en inspektion av anstalten Borås undersöktes framför allt situationen för de frihetsberövade som har varit och är placerade i de modulhus som invigdes i november 2022 inom anstaltsområdet. Det kom fram ett flertal brister kopplade till bl.a. planeringen av modulhusen samt uppstarten av verksamheten.

Det var först under byggnationen som Kriminalvården bestämde att ett flertal celler i modulhusen skulle dubbelbeläggas. Till följd av Kriminalvårdens bristfälliga planering får ett stort antal intagna dela celler som utifrån internationella rekommendationer är för små och utrustade med toaletter som inte erbjuder tillräcklig avskildhet. JO ser allvarligt på dessa förhållanden, som kan medföra risker för bl.a. oro och konflikter. Vidare kom det fram att personalen inte ens fick möjlighet att öva i de nya lokalerna innan det placerades intagna där. JO uttalar att det inte är godtagbart att tillämpa ett så pressat tidsschema och riskera de intagnas trygghet och säkerhet.

Placeringen av ett personalutrymme utanför de nybyggda avdelningarna tycks ha bidragit till att kriminalvårdspersonalen som arbetar där rör sig mindre inne på bostadsenheterna och därmed har en mer begränsad kontakt med de intagna. JO är förvånad att Kriminalvården valt att bygga modulhusen på detta sätt och anser att det är mycket bekymmersamt om det utvecklas ett arbetssätt som innebär att personalen undviker att gå in i de intagnas utrymmen.

Protokollet innehåller även uttalanden i andra delar, såsom information till intagna, sysselsättning och akut tandvård.

Ta del av protokollet, dnr O 9-2023

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.