Rådman varnas av ansvarsnämnden efter anmälan av JO

JO Katarina Påhlsson. Foto Johanna Hanno.
JO Katarina Påhlsson. Foto Johanna Hanno.

Efter att JO gjort en anmälan om brister i handläggningen i två mål har en rådman vid Värmlands tingsrätt varnats av Statens ansvarsnämnd.

Inom loppet av några månader tog JO emot anmälningar från ombud som framförde klagomål över hur en rådman vid Värmlands tingsrätt hade handlagt två vårdnadsmål. Tingsrätten höll muntliga förberedelse i de båda målen i juni 2021, men därefter vidtog rådmannen i stort sett inte några åtgärder.

I det ena målet framställdes interimistiska yrkanden om umgänge. Enligt JO Katarina Påhlsson borde tingsrätten ha tagit ställning till dessa efter den muntliga förberedelsen och i anslutning till att parterna i juli 2021 hade yttrat sig över socialnämndens s.k. snabbyttrande. Det skedde först i december samma år sedan tingsrättens lagman tagit över handläggningen och först då expedierades protokollet från förberedelsen. Det hade dessutom dröjt flera månader innan rådmannen tog ställning till en ansökan om rättshjälp.

I det andra målet avkunnande rådmannen vid den muntliga förberedelsen ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad. Men det upprättades inte något protokoll och parterna fick alltså inte del av något skriftligt beslut. Av dagboksbladet i målet framgick inte heller att det hade hållits en muntlig förberedelse eller att det hade avkunnats ett interimistiskt beslut. Rådmannen besvarade inte ombudets efterfrågningar av protokollet och såvitt framgick gjorde han inte heller något för att sammanställa och expediera det. Det skedde först nio månader senare då lagmannen hade tagit över ansvaret för målet.

JO Katarina Påhlsson ansåg att rådmannen hade gjort sådana fel i tjänsten att det fanns anledning för henne att göra en anmälan till Statens ansvarsnämnd för prövning av frågan om rådmannen skulle meddelas en disciplinpåföljd. Nämnden delade JO:s bedömningar och tilldelade rådmannen en varning. Efter att beslutet vunnit laga kraft avslutar nu JO sina tillsynsärenden.

Läs hela JO:s beslut

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.