Reglering saknas när personer tas i förvar hos Tullverket

Det saknas en reglering kring hur Tullverket ska hantera personer som frihetsberövats och tagits i förvar i myndighetens lokaler. Det framkom vid en av de två inspektionerna som justitieombudsmannen Per Lennerbrant genomförde vid Tullverket i Malmö.

– Tullverket saknar exempelvis ett regelverk för hur rummen där man förvarar frihetsberövade personer ska vara utformade och utrustade. Det är otillfredsställande och behöver ses över, säger JO Per Lennerbrant.

I oktober genomförde JO Per Lennerbrant två inspektioner vid Tullverket i Malmö. Den ena inspektionen fokuserade på situationen för frihetsberövade personer vid kontrollplats Lernacken. I inspektionsprotokollet konstaterar Per Lennerbrant att det saknas ett närmare regelverk för hur Tullverket ska hantera personer som tagits i förvar. Mot den bakgrunden väcker han frågan om en författningsreglering av dessa förhållanden och överlämnar en kopia av protokollet till regeringen.

Under den andra inspektionen som genomfördes parallellt, granskade JO fysiska tullkontroller och handlingar kopplade till tvångsmedelsanvändning och brottsutredning. Här framkom det att Tullverket brister i att dokumentera tvångsåtgärder så som kroppsvisitationer, gripande och användning av fängsel. JO kommer gå vidare och särskilt granska åtgärder som vidtas mot personer som reser in från ett annat EU-land.

Svårt för JO att granska Tullverket

En myndighet är enligt grundlag skyldig att lämna de upplysningar och handlingar som JO begär. Men på grund av utformningen av Tullverkets ärendehanteringssystem kunde Tullverket inte ta fram alla de uppgifter och handlingar som JO begärde vid inspektionerna. Det ledde till att JO inte kunde granska verksamheten som planerat.

– Att Tullverket inte kunde ta fram de efterfrågade uppgifterna är oacceptabelt. Jag ser allvarligt på att inspektionerna begränsades till följd av detta, säger JO Per Lennerbrant.

Ta del av de två inspektionsprotokollen

Pressbild av JO Per Lennerbrant

Om JO-inspektioner

En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument som rör den granskade myndigheten. JO har vanligtvis även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

Inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade (Opcat)

JO har ett särskilt uppdrag inom protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat). Uppdraget innebär bland annat att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade med syfte att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.