Andra tillsynsmyndigheter

Förutom JO finns ett antal andra myndigheter som man kan vända sig till om man vill framföra klagomål. Nedan hittar du några exempel.

 • Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för allas rättigheter och möjligheter. DO utövar tillsyn genom att granska hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till lagens krav på åtgärder att förebygga diskriminering. Den som upplever diskriminering kan kontakta DO för att få rådgivning eller anmäla det som har hänt.
  www.do.se
 • EU-ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ. Är du medborgare eller bosatt i någon av unionens medlemsstater har du rätt att klaga till EU-ombudsmannen.
  www.ombudsman.europa.eu/sv/home.faces
 • Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. Myndigheten informerar även om god fastighetsmäklarsed. Den som anser att en fastighetsmäklare bör meddelas en erinran, varning eller återkallelse av registreringen kan anmäla mäklaren till FMI.
  www.fmi.se 
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO ansvarar även för viss tillståndsprövning. Enskilda kan klaga på vård och socialtjänst till IVO.
  www.ivo.se
 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – tidigare Dataskyddsinspektionen – arbetar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörliga intrång i enskilda individers integritet. IMY utbildar och informerar de som behandlar personuppgifter, kontrollerar att man följer lagarna och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Myndigheten tar också emot klagomål från enskilda personer.
  www.imy.se
 • Justitiekanslern (JK) är en myndighet under regeringen med uppgift att bland annat reglera skadeståndsanspråk mot staten, vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål och utöva tillsyn över myndigheterna och deras tjänstemän.
  www.jk.se
 • Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor som bl.a. rör marknadsföring, konsumentinformation och säkerhet. Generaldirektören för Konsumentverket är samtidigt konsumentombudsman (KO). Konsumentverket har en särskild webbplats – Hallå konsument – som är en upplysningstjänst för konsumentfrågor där man också kan få kontakt med vägledare.
  www.hallakonsument.se
 • Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar Riksrevisionen till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.
  www.riksrevisionen.se
 • Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Myndigheten har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Du kan vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel.
  www.skolinspektionen.se
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Enskilda kan begära kontroll av om man blivit utsatt för hemliga tvångsmedel eller om polisen behandlat uppgifter om dig på ett sätt som strider mot lag eller annan författning.
  www.sakint.se
Senast uppdaterad 2024-05-16