JO har inspekterat Kommunstyrelsen i Tierps kommun

Justitieombudsmannen Thomas Norling har genomfört en inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun och dess hantering av barnärenden. Inspektionen ger en bild av en verksamhet som fungerar väl, men som har ett antal brister. Kommunstyrelsen får i vissa fall kritik för sin handläggning.

—  Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott och det verkar finnas ett stort engagemang för barnrättsfrågor. I vissa fall var dock handläggningen så bristfällig att kommunstyrelsen förtjänar kritik för den, säger JO Thomas Norling.

Inspektionen ingår i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha brister. JO har bland annat granskat ärenden där barn har placerats med stöd av LVU och ärenden där nämnden har inlett en barnutredning enligt socialtjänstlagen, som senare avslutades utan beslut om insats.

Efter inspektionen av Kommunstyrelsen i Tierps kommun riktar JO Thomas Norling kritik på följande områden:

  • Redovisningen av bedömningarna av barnets bästa varierade i hög grad. I vissa ärenden saknades det en bedömning och i andra gjordes det blanka påståenden om att en viss åtgärd var förenlig med barnets bästa. Kommunstyrelsen ansågs därför ha brustit vad gäller kravet på att ha ett barnperspektiv i handläggningen.
  • De flesta barn fick på något sätt komma till tals i de utredningar som granskades. Däremot saknades det helt dokumentation om hur myndigheten hade bedömt det barnet sagt utifrån barnets ålder och mognad. Kommunstyrelsen ansågs därför ha brustit i handläggningen när det gäller barns rätt att komma till tals.
  • I journalerna gick det inte att utläsa vilka åtgärder som hade vidtagits i ett ärende. Kommunstyrelsen ansågs därför ha brustit vad gäller skyldigheten att dokumentera handläggningen på ett korrekt och rättvisande sätt. 

Protokoll: Inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun den 4–7 mars 2024, dnr 300-2024

Pressmeddelande: JO inspekterar socialtjänsten i Tierps kommun

Pressmeddelande: Kritiserade socialtjänster inspekteras av JO

Pressbild JO Thomas Norling

En inspektionsserie av mindre kommuners socialtjänster

Inspektionen av Kommunstyrelsen i Tierps kommun är en del i en serie inspektioner som JO Thomas Norling genomför vid fyra mindre kommuners socialtjänster. Samtliga socialtjänster har tidigare uppmärksammats med att ha brister. Syftet med inspektionsserien är att undersöka hur väl socialtjänsterna hanterar de regler som finns för att värna enskildas rättssäkerhet, bland annat vid tvångsvård av unga. Inspektionen av Kommunstyrelsen i Tierps kommun var den tredje inspektionen i serien.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-05-16