Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård för hanteringen av ett ärende om disciplinpåföljd

I ett ärende om disciplinpåföljd kritiserade Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård en veterinär som deltog i eftervården av en nyopererad häst. Någon disciplinpåföljd tilldelades hon dock inte.

JO bedömer att ansvarsnämndens beslutsmotivering inte uppfyller de krav som ställs enligt förvaltningslagen, bl.a. eftersom den är så svepande att det inte går att förstå vilka brister som nämnden har kommit fram till att veterinären ska lastats för och på vilket sätt dessa inneburit fel i veterinärmedicinskt hänseende. Dessutom kritiserar JO nämnden för att ha grundat sin bedömning på omständigheter som inte uttryckligen lyfts av anmälaren eller av nämnden. I beslutet uttalar sig JO även om nämndens bedömning i förhållande till det beviskrav som gäller i disciplinärenden.

Avslutningsvis konstaterar JO att handläggningen av ärendet inte varit förenlig med det grundlagsfästa kravet att den som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska iaktta saklighet i sin verksamhet och finner att ansvarsnämnden sammantaget förtjänar allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut