Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för långsam handläggning av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Ett ärende om rivning av förråd samt nybyggnad av fritidshus kom in till nämnden den 19 februari 2014. Huvudregeln i lagen är att nämnden ska besluta i ärenden om bygglov inom tio veckor från det att en fullständig ansökan kom in till nämnden. Nämnden avslutade ärendet med ett beslut först drygt ett år och elva månader efter det att ärendet kom in. Under större delen av denna handläggningstid vidtog nämnden inga åtgärder. Nämnden får allvarlig kritik av JO för den passiva och långsamma handläggningen. I JO:s beslut påpekas också att det är förvånande att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot sökanden.

JO har i två andra ärenden idag utdelat allvarlig kritik mot byggnadsnämnden för dess sätt att handlägga ansökningar från AA. I JO:s beslut uttalas att nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på AA:s JO-anmälningar tyder på en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtrotts i plan- och bygglagstiftningen. JO avslutar ärendet med en förhoppning att hans beslut i de tre ärendena bidrar till att nämnden i framtiden tar sina viktiga uppgifter på större allvar.

Tillbaka till söka beslut