Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar

En tidigare regiondirektör har i strid med såväl reglerna om
diarieföring som landstingets interna riktlinjer underlåtit att diarieföra två avtal rörande en tidigare HR-direktörs anställning inom landstinget. JO konstaterar att den
bristfälliga hanteringen har lett till att allmänna handlingar inte har kunnat lämnas ut vid begäran, och att extern granskning av det aktuella ärendet därigenom har avsevärt försvårats. Regiondirektören förtjänar allvarlig kritik för sin underlåtenhet att diarieföra de aktuella avtalen.
I beslutet uttalar JO vidare att det är mycket allvarligt att handlingar som rör viktiga förhållanden som har med myndigheters verksamhet att göra hanteras vid sidan av
det reguljära systemet för registrering av allmänna handlingar. JO har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat utreda om det inträffade enbart beror på att en enskild
medarbetare har brutit mot regler och riktlinjer, eller om det finns generella problem med rutinerna för diarieföring inom regionen. JO förutsätter dock att regionen tar det inträffade på största allvar och vidtar åtgärder för att se till att diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar fortsättningsvis hanteras på ett korrekt sätt.

Tillbaka till söka beslut