Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

JO har under 2017 och 2018 i ett flertal beslut utdelat allvarlig
kritik till Försäkringskassan för ovarsam hantering av sekretesskyddade uppgifter. I dessa beslut har JO bl.a. uttalat att en tjänsteman som hanterar sekretesskänslig
information också har ett personligt ansvar för att sekretessen upprätthålls.

Försäkringskassan har därefter vidtagit ett flertal åtgärder för att förhindra denna typ av fel. Myndigheten har den 1 december 2017 bl.a. vidtagit tekniska åtgärder, för att
miniminera manuell hantering av handlingar, som gör det möjligt att genom funktionen central utskrift skicka brev som innehåller bilagor. Anmälningar till JO om s.k. felskick
har dock fortsatt att komma in även efter denna åtgärd.

I beslutet konstaterar JO att oavsett hur handlingar skickas ut kan det inte accepteras att integritetskänsliga uppgifter röjs genom att komma obehöriga till del.

I nu aktuellt ärende har vissa brev inte gått att kuvertera maskinellt vilket lett till att de fått hanteras manuellt istället. Validering av breven efter kuvertering synes inte ha
skett vilket lett till att handlingar med sekretesskänsliga uppgifter skickats till fel person. Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för denna hantering.

Tillbaka till söka beslut