Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Borås, för hanteringen av en intagens ansökan om akut tandvård

En intagen i anstalten Borås, som skriftligen ansökt om akut tandvård bl.a. på grund av en trasig tand, hade när han villkorligt frigavs nästan sex månader senare fortfarande inte fått vård och hade dessförinnan själv avlägsnat den trasiga tanden. JO anser att handläggningen har varit helt oacceptabel. Enligt JO har hanteringen av den intagnes begäran inte varit förenlig med den rättsliga regleringen och ger intryck av nonchalans och godtycke. Vidare konstaterar JO att dokumentationen i det aktuella ärendet har varit närmast obefintlig. Hon finner att anstalten förtjänar allvarlig kritik.

I beslutet uttalar JO vidare att anstalten måste se till att intagna som är i behov av akut tandvård får det så snabbt som möjligt och att det är viktigt att det finns tydliga, lämpligen skriftliga, närmare rutiner för hur sådana fall ska hanteras. De rutiner som har tillämpats i anstalten Borås framstår enligt JO som klart bristfälliga.

Tillbaka till söka beslut