Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Gislaveds kommun för att bl.a. ha verkställt beslut om omedelbart omhändertagande av barn enligt LVU trots att besluten hade upphört att gälla

Den 27 oktober 2020 beslutade ordföranden i Socialnämnden i
Gislaveds kommun att omedelbart omhänderta sex barn. Besluten verkställdes den
12 november 2020 och underställdes förvaltningsrätten den 13 november 2020.

JO uttalar att besluten utan dröjsmål – och senast den 3 november 2020 – borde ha
underställts förvaltningsrätten. Det fanns inte rättsliga förutsättningar för nämnden att
avvakta med att underställa besluten om omedelbart omhändertagande till dess att de
hade verkställts. Eftersom nämnden inte underställde besluten inom lagstadgad tid
upphörde omhändertagandena att gälla den 4 november 2020. Trots detta verkställde
nämnden besluten den 12 november 2020. Besluten verkställdes alltså trots att de
redan hade upphört att gälla. Vidare innebar nämndens agerande att barnen
tvångsvårdades utan laglig grund från den 12 november till den 20 november 2020 då
ordföranden i socialnämnden på nytt beslutade att omedelbart omhänderta barnen.
Sammanfattningsvis är JO mycket kritisk till socialnämndens handläggning. Något
rättsligt stöd för handläggningen finns inte och den strider mot legalitetsprincipen.
Nämnden får därför allvarlig kritik.

JO framhåller att det är centralt att nämnden säkerställer att något liknande inte ska
inträffa igen. Nämnden har ett stort ansvar för hur verksamheten vid förvaltningen
bedrivs. I detta ansvar ligger bl.a. att säkerställa att personalen har den kompetens
som krävs för att garantera en rättssäker myndighetsutövning. Dessutom måste det
inom förvaltningen finnas en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. JO utgår från att
nämnden skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder.

Tillbaka till söka beslut