Tillbaka till söka beslut

Åtal för tjänstefel mot en tidigare ledamot i en överförmyndarnämnd

Överförmyndarväsendet Brottsbalken - BrB Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Åtal
Tillbaka till söka beslut