Tillbaka till söka beslut

En åklagares åtgärd att återkalla sitt överklagande när nya uppgifter kom till kunde tyda på att utmätt straff var alltför strängt

En åklagare överklagade en tingsrättsdom enligt vilken en person dömts för grovt narkotikabrott till fängelse två år. Åklagaren hämtade sedan in ett analysbesked från SKL avseende narkotikans renhetsgrad. När det – sedan överklagandetiden gått ut – visade sig att narkotikan hade en ovanligt låg renhetsgrad, återkallade åklagaren sitt överklagande trots att den tilltalades offentlige försvarare begärde att hon inte skulle göra det. Hovrätten skrev av målet. Jag är kritisk till att åklagaren återkallade överklagandet, med följd att hovrätten inte kunde pröva de nya uppgifternas betydelse för brottets rubricering och/eller straffvärde.

Tillbaka till söka beslut