Tillbaka till söka beslut

En kommunal nämnds krav på särskild bevisning för beviljande av dispens från kommunens renhållningsordning har ansetts oförenligt med förvaltningsrättsliga principer om bevisprövning

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Avsaknad av lagstöd Bevis
Tillbaka till söka beslut