Tillbaka till söka beslut

En polischef har genom att kritisera en anställd som skrivit en debattartikel i Polistidningen kränkt den anställdes yttrandefrihet

En anställd vid Polismyndigheten kallades till ett s.k.
medvetandegörande samtal. Enligt Polismyndigheten är syftet med ett sådant samtal
att ta reda på orsakerna till misskötsamhet och tydliggöra vilka krav som ställs på ett
framtida agerande från medarbetarens sida. En av punkterna som togs upp vid
samtalet var en debattartikel i Polistidningen som den anställde hade skrivit.

Med utgångspunkt i Polismyndighetens beskrivning av ett medvetandegörande
samtal får enligt JO det som tas upp vid ett sådant samtal typiskt sett ses som en
tillrättavisning. Utrymmet att i samtalet ta upp frågor med anledning av att en anställd
använt sin yttrandefrihet är ytterst begränsat.

Vid mötet uttryckte sig lokalpolisområdeschefen på olika sätt negativt om att den
anställde hade skrivit artikeln. Enligt JO gick dessa uttalanden längre än vad som är
tillåtet och får ses som en överträdelse av repressalieförbudet i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lokalpolisområdeschefen
kritiseras för detta.

Tillbaka till söka beslut