Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelåg skäl för att med stöd av 6 § LVU omedelbart omhänderta ett barn

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut