Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett adoptionsärende när tjänstemän vid nämndens förvaltning bedömde att det fanns skäl att återkalla ett s.k. adoptionsmedgivande; särskilt fråga om sekretess gentemot adoptionsorganisationen

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 13 Beslut, ändring av Omprövning
Tillbaka till söka beslut