Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken; fråga om skyldighet att motivera beslutet samt huruvida familjehemsföräldrar intar ställning som parter i ärendet

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 8 Vårdnad
Tillbaka till söka beslut