Tillbaka till söka beslut

Initiativ om användandet av väntceller inom Kriminalvårdens häktesverksamhet

Vid flera Opcat-inspektioner under 2018 uppmärksammades att vissa av Kriminalvårdens häkten har s.k. väntceller. Det är fråga om mindre fönsterlösa utrymmen där intagna kan placeras i väntan på att de t.ex. ska skrivas in i häktet eller vid matuppehåll. I beslutet konstaterar chefsJO att väntcellerna inte uppfyller de krav som ställs på förvaringsutrymmen i förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester. Förordningen saknar en definition av begreppet förvaringsutrymme, och väntceller i häktesverksamheter är inte undantagna från förordningens krav. ChefsJO har förståelse för att det kan finnas ett behov av att använda väntceller i samband med in- och utskrivningar. För att det ska vara möjligt krävs dock att den aktuella förordningen ändras. I ärendet har det kommit fram uppgifter om att intagna kan vara placerade i väntceller i flera timmar. Enligt chefsJO måste i detta sammanhang även förvaringstider som uppgår till en timme beskrivas som långa. Om Kriminalvården ska använda väntceller bör förordningen ändras för att förhindra att dessa celler utformas och används på ett godtyckligt sätt. Därför överlämnas en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.

Tillbaka till söka beslut