Tillbaka till söka beslut

Intagnas kontakter med advokater i rättsliga angelägenheter

En intagen i anstalten Kumla hade fått en varning och ansökte om att få ringa till en advokat. Anstalten avslog ansökan med motiveringen att det inte fanns någon pågående rättslig angelägenhet och bedömde att kontakten borde kunna skötas per brev.

JO uppfattar att den intagne ville ha juridiskt biträde för att angripa varningsbeslutet och konstaterar att det därmed förelåg en rättslig angelägenhet. En intagen har i sådana fall rätt att låta sig företrädas av en advokat och har då normalt behov av att få tala med advokaten. Frågor om varning ska dessutom avgöras skyndsamt. Enligt JO var det därför inte godtagbart att den intagne hänvisades till brevväxling och anstalten får kritik.

I beslutet framhåller JO att även en intagen som t.ex. överväger att inleda ett mål eller ärende hos en domstol eller annan myndighet kan ha behov av att samråda med en advokat för att ta ställning till om han eller hon ska göra det.

Tillbaka till söka beslut