Tillbaka till söka beslut

Kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd

Ett barn i nedre tonåren vårdades på en psykiatrisk klinik. Enligt barnets vårdnadshavare hade barnet i samband med en permission i hemmet berättat att hon föregående kväll hade försökt ta sitt liv på kliniken. I en anmälan till JO
framförde barnets vårdnadshavare klagomål mot att kliniken inte, vare sig under den aktuella kvällen eller dagen efter när hon hämtade barnet för permission, hade
informerat henne om vad som hänt.

I beslutet påminner JO om de olika steg som en sekretessprövning måste innefatta. JO ställer sig mycket tveksam till om den ansvariga hälso- och sjukvårdspersonalen kan ha gjort någon sådan prövning av de relevanta rekvisiten enligt föräldrabalken
och offentlighets- och sekretesslagen. Då kliniken inte heller har lyckats klargöra vilka skäl som varit avgörande för bedömningen att information inte skulle lämnas till AA är
JO kritisk till klinikens hantering av dessa frågor.

Kliniken kan inte heller undgå kritik för bristande dokumentation. Enligt JO borde de överväganden som gjordes om information till vårdnadshavaren och om barnets
fortsatta permissioner efter den aktuella händelsen ha dokumenterats i barnets journal.

Avslutningsvis understryker JO vikten av att ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal i varje enskild situation är införstådd med vad som gäller i fråga om å ena sidan sekretess till skydd för underåriga patienter och å andra sidan den rätt till information som vårdnadshavarna kan ha.

Tillbaka till söka beslut