Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en familjebehandlare vid socialförvaltningen i Norrtälje kommun för bl.a. uttalanden i ett e-postmeddelande till den ena partens ombud i en tvist rörande vårdnad, boende och umgänge

Under en pågående tvist rörande vårdnad, boende och umgänge närvarade en familjebehandlare som umgängesstöd vid ett umgängestillfälle mellan barnen och mamman. Dessutom skickade familjebehandlaren ett e-postmeddelande till pappans ombud och beskrev sin tolkning av mammans agerande vid umgängestillfället.

I beslutet konstaterar JO att det inte fanns något beslut om att umgänge skulle ske med umgängesstöd. Familjebehandlaren agerade alltså umgängesstöd trots att det inte fanns förutsättningar för det. Familjebehandlaren kan inte undgå kritik för sitt agerande.

Vad gäller e-postmeddelandet konstaterar JO att det i 1 kap. 9 § regeringsformen slås fast att företrädare för det allmänna ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin
verksamhet.

JO uttalar att det i och för sig inte finns något formellt hinder mot att socialtjänsten på begäran av en förälder lämnar skriftlig information rörande ett barn. Det är dock viktigt att den som lämnar sådan information endast uttalar sig om omständigheter som han eller hon har tillräcklig kännedom om. En sådan skrivelse ska som regel endast
redovisa faktiska förhållanden och inte innehålla några värderingar eller bedömningar.

JO anser att innehållet i e-postmeddelandet är kränkande för mamman och enligt JO borde familjebehandlaren inte ha skrivit och skickat meddelandet. JO ser allvarligt på att familjebehandlaren genom sitt agerande har gett mamman skäl att ifrågasätta socialtjänstens saklighet och opartiskhet. Familjebehandlaren får kritik för sin handläggning i denna del.

Tillbaka till söka beslut