Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av ett mål om personlig assistans. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

I maj 2020 kritiserade JO Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av ett mål om arbetsskadeförsäkring och ett s.k. tandvårdsmål. I augusti 2021 riktade JO kritik mot förvaltningsrätten för långsam handläggning av två mål om sjukpenning och ett mål om skyddsjakt. I det senare beslutet konstaterade JO att domstolen hade fortsatt sitt arbete för att komma till rätta med handläggningstiderna och att situationen i december 2020 hade förbättrats något. Enligt JO var dock handläggningstiderna för flera målkategorier, särskilt socialförsäkringsmålen, fortfarande för långa och gav anledning till oro.

I detta beslut riktar chefsJO på nytt kritik mot förvaltningsrätten för långsam handläggning av ett mål. Handläggningstiden för målet, som avsåg personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, uppgick till ett år och nio månader. Enligt chefsJO var det en oacceptabelt lång tid.

ChefsJO konstaterar att förvaltningsrätten har fortsatt att vidta åtgärder för att komma till rätta med handläggningstiderna generellt och särskilt när det gäller bl.a. mål enligt LSS och socialförsäkringsmål. Målbalanserna minskade också mellan september 2022 och juni 2023.

Enligt chefsJO är dock de handläggningstider som domstolen nu redovisat för perioden juni 2022-maj 2023 fortfarande för långa när det gäller flera målkategorier. Omloppstiderna har även ökat jämfört med 2020 för flera måltyper. Läget är därför enligt chefsJO:s uppfattning alltjämt oroande. Han understryker därför vikten av att arbetet för att nå kortare handläggningstider och lägre målbalanser fortsätter samt att uppföljning sker kontinuerligt.

Beslutet överlämnas till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut