Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Växjö för handläggningen av ett överklagande av förvaltningsrättens dom i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Den 28 augusti 2015 meddelade förvaltningsrätten en dom i ett mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. En s.k. förlängd avtalsspärr gällde därefter t.o.m. den 7 september 2015. På eftermiddagen den 7 september 2015 lämnade klaganden in ett överklagande till förvaltningsrätten. Överklagandet innehöll bl.a. ett interimistiskt yrkande om att kammarrätten omedelbart skulle förordna att upphandlingen inte fick avslutas förrän något annat hade beslutats. Förvaltningsrätten rättidsprövade överklagandet och skickade detta med vanlig post till kammarrätten.

Det finns ingen bestämmelse i lag eller annan författning som ålägger domstolen att även skicka överklagandet till överinstansen med telefax eller något annat elektroniskt kommunikationsmedel. När överklagandet kom in till förvaltningsrätten återstod emellertid bara timmar av tiodagarsfristen. Det fanns risk för att möjligheten till överprövning skulle gå förlorad om inte överklagandet nådde Kammarrätten i Jönköping samma eftermiddag. Den domstol som befinner sig i en sådan situation bör använda de elektroniska kommunikationsmedel som finns – och är lämpliga – för att överklagandet ska komma in till överinstansen så fort som möjligt.

Förvaltningsrätten hade också en överenskommelse med kammarrätten om att använda telefax i sådana situationer. I enlighet med överenskommelsen skickades överklagandet med telefax till kammarrätten kl. 15.58 den 7 september 2015. Några minuter senare meddelade även förvaltningsrätten klagandens ombud att överklagandet hade faxats till kammarrätten. Den 8 september 2015 upptäcktes dock att telefaxmeddelandet inte hade kommit fram till kammarrätten. Det berodde på att den tjänsteman som skickade meddelandet hade slagit fel nummer.

Förvaltningsrätten får i beslutet kritik för att den inte kontrollerade att telefaxmeddelandet kom fram och för felaktig information till klaganden om att överklagandet hade skickats över till kammarrätten med telefax.

Tillbaka till söka beslut