Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för långsam handläggning av sex ärenden rörande klagomål mot personal inom hälso- och sjukvården samt ett ärende gällande verksamhetstillsyn

JO har granskat bl.a. sex klagomål mot IVO som gällt långa handläggningstider i ärenden där enskilda gjort anmälningar om fel i vården. I de granskade ärendena hade det som minst tagit två år och fyra månader och som mest två år och tio månader från det att anmälan kom in till dess att ett beslut fattades. JO uttalar förståelse för IVO:s ansträngda arbetssituation och konstaterar också att en del av handläggningstiden måste Socialstyrelsen, som tidigare hanterade patientklagomål, lastas för. Handläggningstiderna har dock varit synnerligen långa och IVO kritiseras för dessa.

IVO har i sitt yttrande till JO redovisat vilka åtgärder som vidtagits för att förkorta handläggningstiderna. JO lämnar därför saken med den kritik som uttalats, men skickar en kopia av beslutet bl.a. till Socialdepartementet för kännedom.

Tillbaka till söka beslut