Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen i Åstorps kommun och dess ordförande, som brutit mot offentlighetsprincipen och regeringsformens krav på saklighet

När en ny kommunchef skulle tillsättas anlitades ett rekryteringsföretag. Ansökningshandlingar som inkom till företaget behandlades felaktigt som om de inte vore allmänna. En person som begärde ansökningshandlingar utlämnade fick inte del av dem. Handlingar hade dessförinnan även undanhållits för ledamöter av kommunstyrelsen vid beslutstillfället. Beslutsunderlaget var därmed bristfälligt och beslutet – som sedermera upphävdes av domstol – stred därför mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen.

Tillbaka till söka beslut