Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad, för bristfällig hantering efter ett ställningstagande att en intagen ansågs olämplig som ombud för en medintagen

En intagen som hade fått fullmakt att agera för en medintagens räkning i ett omprövningsärende begärde att få ta del av vissa handlingar i ärendet. Anstalten bedömde att den intagna var olämplig som ombud men ansåg inte att det fanns skäl att meddela ett formellt beslut om detta. Den intagna överklagade ställningstagandet.

JO kommer fram till att den intagna var självständig part i frågan om att inte tillåta henne som ombud samt att rättslig reglering och rättspraxis talar för att hon hade rätt att överklaga ett sådant beslut. Anstalten får kritik för att den inte snarast tog ställning till saken och underrättade den intagna om bedömningen. Vidare anser JO att anstalten borde ha prövat om den intagnas överklagande hade kommit in i rätt tid och, om så var fallet, skyndsamt överlämnat det till förvaltningsrätten med övriga handlingar i ärendet. JO menar också att anstalten borde ha upplyst den intagna om rätten att få utlämnandefrågan prövad enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar.

Tillbaka till söka beslut