Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården för brister i hanteringen av personliga tillhörigheter i samband med transport av en intagen m.m.

En intagen har under häktesvistelse varit placerad i Kriminalvårdens s.k. säkerhetshäkten. Kriminalvården har beslutat att den intagne skulle genomgå kroppsvisitation i samband med transporter till huvudförhandling i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. I beslutet konstateras att Kriminalvården inte har tillbakavisat den intagnes uppgifter om att kroppsvisitationen skulle innefatta att han klädde av sig naken samt att åtgärden skulle vidtas både vid transport till och från huvudförhandlingen. Beslutet om kroppsvisitation kom emellertid att verkställas som en s.k. skyddsvisitation.

I JO:s beslut konstateras att den intagne under hela häktestiden varit placerad i Kriminalvårdens enheter med högsta säkerhet. Transporter till och från huvudförhandlingen har kunnat ske i miljöer som helt kontrollerats av Kriminalvården. I förhandlingssalen har den intagne varit helt skild från allmänheten genom en glasvägg. Mot denna bakgrund är det enligt JO svårt att se vilka förhållanden som skulle kunna göra det nödvändigt att dessutom kroppsvisitera den intagne vid samtliga transporter till och från förhandlingssalen. I beslutet framhålls vikten av att Kriminalvården noga överväger vilka kontrollåtgärder som vidtas mot en enskild, för att se till så att häktesvistelsen inte blir mer ingripande än nödvändigt.

I beslutet kritiseras även Kriminalvården för att den intagne, i samband med transport mellan olika häkten, fått vänta på sina personliga tillhörigheter i drygt två veckor.

Tillbaka till söka beslut