Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Västervik Norra, för bristfällig handläggning av en förnyad riskbedömning m.m.

En intagen i anstalt har mot slutet av verkställigheten av ett längre fängelsestraff genomgått en förnyad riskbedömning med psykologsamtal via riksmottagningen i anstalten Kumla. Flera åtgärder under handläggningen, bl.a. bedömningen av psykolog, vidtogs utan att det pågick något ärende om omprövning av den intagnes särskilda villkor.

ChefsJO konstaterar att en riskbedömning av detta slag har en stor påverkan på utformningen av en intagens verkställighet i anstalt. Det är därför viktigt att den intagne inför en riskbedömning får tydlig information om såväl själva tillvägagångssättet som syftet med bedömningen och att relevanta uppgifter dokumenteras i den intagnes journal under ärendets handläggning. I det här fallet kritiseras anstalten för att inte ha gett den intagne tillräcklig information om den förnyade riskbedömningen och för brister i dokumentationen. ChefsJO riktar även kritik mot Kriminalvården för långsam och felaktig handläggning av en begäran om partsinsyn från den intagne i fråga.

I beslutet konstaterar chefsJO avslutningsvis att Kriminalvårdens handläggning av det aktuella ärendet i flera avseenden varit felaktig och att utredningen har försvårats genom bristen på dokumentation. Enligt chefsJO:s mening ger detta intryck av att Kriminalvården saknar rutiner för att hantera förnyade riskbedömningar av detta slag, som inte sker inom ramen för ett ärende om omprövning av särskilda villkor. ChefsJO uttalar att det är viktigt att åtgärder som vidtas av Kriminalvården genomförs på ett enhetligt och korrekt sätt för att garantera den intagnes rättssäkerhet. Det gäller i synnerhet åtgärder som kan få en stor påverkan på den intagnes verkställighet. ChefsJO uppmanar Kriminalvården att se över myndighetens hantering av förnyade riskbedömningar för att säkerställa att den är förenlig med förvaltningslagens bestämmelser om ärendehandläggning, bl.a. vad gäller dokumentation, kommunicering och partsinsyn.

Tillbaka till söka beslut