Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kulturnämnden i Stockholms stad för det sätt på vilket en byggnad ”k-märkts”

Kulturhistorisk klassificering av byggnader svarar mot ett allmänintresse, som kommer till uttryck på olika ställen i lagstiftningen. Bl.a. kan kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas enligt bestämmelser i plan- och bygglagen.

Lagstiftaren har däremot avvisat förslag om införande av kommunal kulturminnesmärkning. Icke författningsreglerad kulturminnesmärkning av enskilda byggnader som syftar till bygglovsrestriktioner bör därmed inte förekomma, särskilt inte om det sker utan beaktande av enskilds rätt.

I detta fall har Kulturnämnden i Stockholms stad klassificerat en viss byggnad på ett sätt som varit ägnat att fungera som en bygglovsrestriktion. En underrättelse till ägaren gav uttryck för att detta också var avsikten. Kulturnämnden kritiseras därför.

Tillbaka till söka beslut