Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne kommun för långsam och passiv handläggning av ett återförvisat tillsynsärende enligt plan- och bygglagen. Även kritik för bristfälligt yttrande till JO

JO kritiserar en byggnadsnämnd för att under två år inte ha
vidtagit några åtgärder i ett återförvisat tillsynsärende.

JO kritiserar nämnden också för att den inte har besvarat JO:s remiss med den
omsorg och noggrannhet som krävs.

Tillbaka till söka beslut