Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Miljö- och byggnämnden i Kramfors kommun för dröjsmål med att handlägga ett återförvisat bygglovsärende m.m.

Nämnden kritiseras inledningsvis för långsam handläggning av ett ärende om bygglov enligt äldre plan- och bygglagen.

I ett ärende om bygglov enligt den nu gällande plan- och bygglagen upphävde länsstyrelsen nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för förnyad handläggning. När ett ärende om lov eller förhandsbesked har återförvisats till nämnden från en överinstans ska nämnden på nytt handlägga ärendet och ta ställning till ansökan. Nämnden ska då tillämpa de tidsfrister som gäller enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. Om ansökan är fullständig när ärendet kommer tillbaka till nämnden ska nämnden alltså normalt meddela sitt beslut senast tio veckor senare. Ett återförvisat ärende bör dessutom alltid handläggas med förtur. Nämnden får därför också kritik för att den inte iakttog de lagstadgade fristerna när den handlade ärendet.

Tillbaka till söka beslut