Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten Dalarna för handläggningen av framställningar om handlingsutlämnande

En misstänkts rätt till insyn enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken upphör när en förundersökning läggs ned. En begäran från den enskilde om att få ta del av en nedlagd förundersökning bör därför som utgångspunkt handläggas i enlighet med bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Polismyndigheten Dalarna har i flera avseenden brustit i hanteringen av framställningar om att få del av en nedlagd förundersökning. Myndigheten har inte överlämnat en begäran till det polisområde som hade att pröva frågan om utlämnande, framställningar har inte handlagts i enlighet med tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav och myndigheten har underlåtit att meddela ett överklagbart beslut när det begärdes. Polismyndigheten kan inte undgå kritik för bristerna.

Tillbaka till söka beslut