Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västerbottens län, som inte erbjudit en person som omhändertagits för berusning möjligheten att underrätta närstående om frihetsberövandet

Den som har omhändertagits för berusning ska som huvudregel få tillfälle att underrätta närstående om var han eller hon befinner sig. Det är polisens sak att på eget initiativ informera om och erbjuda den möjligheten. Om ordnings- eller säkerhetsskäl hindrar att den omhändertagne själv tar kontakten, ska personen tillfrågas om han eller hon vill att man från polisens sida lämnar underrättelsen. Det som förekommit ska dokumenteras.

Polismyndigheten i Västerbottens län kritiseras för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter i frågan om underrättelse till närstående.

Tillbaka till söka beslut