Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om Kriminalvårdens begränsningar av intagnas möjligheter att röka utomhus

Ärendet rör frågan om Kriminalvården har rätt att begränsa det antal cigaretter som en intagen i en anstalt tillåts att inneha i samband med promenad samt hur långtgående en sådan begränsning i så fall får vara. JO konstaterar i
beslutet att det är av stor betydelse att cigaretter inte smugglas in på avdelningarna efter avslutad promenadtid, dels för att upprätthålla det rådande rökförbudet inomhus,
dels för att trygga säkerheten i anstalten. Det förekommer att intagna försöker tändainsmugglade cigaretter på olika sätt, som i varierande grad medför risk för brand. För
att hantera dessa problem har olika verksamhetsställen tillåtits att lösa saken på olika sätt.

I det nu aktuella ärendet har anstalten Gävle beslutat att begränsa antalet cigaretter till två per intagen och promenadtillfälle. Enligt JO:s uppfattning finns det inget i
nuvarande regelverk som hindrar att en anstalt inför begränsningar av det tillåtna antalet cigaretter, antingen i sina lokala rutiner eller genom ett särskilt beslut med
anledning av inträffade händelser, under förutsättning att begränsningen är nödvändig av säkerhetsskäl. Det är emellertid nödvändigt att då iaktta den proportionalitetsprincip som kommer till uttryck i fängelselagen och som innebär att en intresseavvägning ska göras för att pröva om olägenheterna med åtgärden står i rimlig proportion till vad som står att vinna med den. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas. JO konstaterar att den begränsning som anstalten Gävle
beslutat om är mycket långtgående, men anser sig inte ha tillräckligt underlag för att hävda att den är oproportionerlig.

JO understryker avslutningsvis det angelägna i att lika fall behandlas lika inom Kriminalvården och att kravet på proportionalitet faktiskt upprätthålls i verksamheten.
JO förväntar sig att Kriminalvården ser över de olika metoder som anstalterna använder för att förhindra insmuggling av cigaretter på avdelningarna och överväger möjligheterna att få till stånd ett mer enhetligt förhållningssätt i frågan.

Tillbaka till söka beslut