Inspektion av Arbetsförmedlingen, verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, enheten Jämtland Härjedalen, och verksamhetsområde Direkt, enheten Omprövning, den 15–18 april 2024

JO:s uttalande i korthet: Den 15–18 april 2024 genomförde JO en inspektion av Arbetsförmedlingen. Det allmänna intrycket av verksamheten var försiktigt positivt och det framgick att myndigheten hade vidtagit åtgärder som i vissa avseenden hade fått den eftersträvade effekten att höja kvaliteten i handläggningen. Granskningen visade dock att det fortfarande finns vissa problem och att en hel del återstår för Arbetsförmedlingen att förbättra.
Trots tidigare kritik var handläggningstiderna i omprövningsärendena fortfarande för långa och JO förutsätter att Arbetsförmedlingen mycket skyndsamt vidtar alla åtgärder som krävs för att handläggningstiderna inte ska överstiga fyra till sex veckor. JO är också kritisk till att myndigheten inte har uppfyllt sin underrättelseskyldighet enligt 11 § förvaltningslagen (2017:900) i ärendena.
Det framgick inte heller av dokumentationen vid vilken tidpunkt en begäran om omprövning hade kommit in till Arbetsförmedlingen. I vissa av ärendena gick det ändå att utläsa av handlingarna när en begäran hade kommit in, och det kunde då konstateras att den hade kommit in upp till två veckor innan omprövningsärendet hade skapats. Trots det utgick myndighetens statistik från när ärendet hade skapats. JO konstaterar att hanteringen medför att statistiken blir missvisande och indikerar att handläggningstiderna är kortare än de faktiskt är, vilket är oacceptabelt.
Besluten i ärendena om återkallelse av anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin var i flera fall bristfälligt motiverade. Det förekom också att inkomna synpunkter inte bemöttes i besluten, att fel återkallelsegrund användes och att återkallelse beslutades i situationer där det kunde ifrågasättas om den enskilde borde ha tilldelats en sanktion i stället. Information om hur den enskilde kunde få en ny anvisning efter en återkallelse lämnades inte heller i samtliga beslut, utan endast när vissa återkallelsegrunder hade tillämpats.
När det gäller övriga iakttagelser vid inspektionen uttalar JO kritik bl.a. för att Arbetsförmedlingen inte har förnyat samtliga handlingsplaner inom rätt tid och för att myndigheten fortfarande inte lämnar tillräcklig information om möjligheterna till ersättning i besluten om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program.