Inspektion av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun den 9–11 april 2024

JO:s uttalanden i korthet: JO genomförde den 9–11 april 2024 en inspektion av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Inspektionen var den sista i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO.

Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att nämndens ärenden om barn och unga i allt väsentligt handläggs på ett bra sätt, att grundläggande rättssäkerhetskrav uppfylls och att olika tidsfrister hålls. Utredningarna är gedigna med ett bra innehåll och språk, och det framgår att nämnden visar en stor omsorg om de enskilda.

Under inspektionen noterades dock ett antal brister i nämndens verksamhet. Det kom t.ex. fram att nämnden inte alltid gjorde konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och av barnets rätt att komma till tals. Vidare kunde en del brister konstateras i fråga om utformningen av vissa beslut, hur information i barnutredningar hämtades in och hur dokumentationskravet uppfylldes.

I några fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning.