Inspektion av Rättspsykiatri vård Stockholm, sektion Nord, Stockholms läns sjukvårdsområde, inom Region Stockholm, den 12–13 november 2019

I protokollet konstaterar chefsJO bl.a. brister i dokumentationsskyldigheten i patientjournalerna, särskilt beträffande underrättelser till målsäganden i samband med permissioner samt information till patienter om handlingar och domar från förvaltningsrätten. Vidare konstaterar chefsJO att kliniken regelmässigt visiterar patienter och granskar inkommande försändelser utan att ett beslut om detta fattats av chefsöverläkaren. Det konstateras även brister i dokumentation och beslutsmotiveringar i fråga om avskiljande av patienter, permissioner och begränsningar av elektronisk kommunikation. ChefsJO uttalar sig också om att kliniken begränsar rörelsefriheten för patienter som vårdas på kliniken frivilligt. Flertalet av de uppmärksammade bristerna är sådana som medför att patienternas rättssäkerhet riskeras. Detta är inte acceptabelt och chefsJO förutsätter att kliniken ser över sina rutiner i dessa avseenden.