Inspektion av Säkerhetspolisen den 30–31 augusti 2022 avseende handläggningstider i utlänningsärenden som remitterats från Migrationsverket

JO har i ett beslut 2021 konstaterat att handläggningstiderna hos Säkerhetspolisen är för långa avseende utlänningsärenden som remitterats från Migrationsverket (ärenden om medborgarskap och tillstånd att vistas i landet). Efter beslutet har det fortsatt att komma in klagomål där JO kunnat konstatera att det tagit lång tid för Säkerhetspolisen att besvara verkets remiss.

 

JO har därför genomfört en inspektion av Säkerhetspolisen med särskilt fokus på handläggningstiderna i dessa ärenden. Vid granskningen kom det fram att handläggningstiderna i de flesta fall är långa och i en del fall mycket långa. JO uttalar att handläggningstiderna generellt sett är oacceptabla.

 

JO ser positivt på att Säkerhetspolisen har vidtagit åtgärder och planerar för ytterligare åtgärder för att komma till rätta med situationen. JO uttalar dock att det är bekymmersamt att handläggningstiderna inte tycks ha förbättrats särskilt mycket sedan det tidigare beslutet och att läget är allvarligt. Säkerhetspolisen måste enligt JO nu vidta kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med handläggningstiderna.

 

Mot bakgrund av vad som kommit fram under inspektionen överlämnar JO en kopia av protokollet till Regeringskansliet för kännedom.