Inspektion av Tullverket den 25–27 oktober 2023

Inspektionen i korthet: Inspektionen avsåg Tullverkets fysiska tullkontroller och brottsutredningar vid kontrollavdelningen respektive tullkriminalavdelningen, enheterna syd, i Malmö. En granskning gjordes av bl.a. protokoll över kroppsvisitationer, gripanden och fängsel samt handlingar i förundersökningar som leds eller har letts av Tullverkets egna undersökningsledare. Parallellt genomfördes en inspektion för att granska behandlingen av frihetsberövade vid kontrollplats Lernacken.
Tullverket kunde inte ta fram alla uppgifter och handlingar som JO hade begärt. JO hade därför inte möjlighet att granska verksamheten på det sätt som var planerat. En myndighet är enligt grundlag skyldig att lämna de upplysningar och handlingar som JO begär (se 13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). Det förhållandet att Tullverket inte kunde ta fram de efterfrågade uppgifterna är enligt JO oacceptabelt och han ser allvarligt på att inspektionerna begränsades till följd av detta.
Vidare gör JO uttalanden om bl.a. förutsättningarna för och dokumentationen av gripanden respektive användningen av fängsel samt Tullverkets handläggning av förundersökningar om ringa brott kopplade till postförsändelser. JO avser att inleda en särskild granskning om åtgärder som vidtas vid en tullkontroll med stöd av inregränslagen.