Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Sagsjön den 18–19 februari 2015

ChefsJO uppmanar Kriminalvården att förse promenadgårdarna med regnskydd och hänvisar till sitt tidigare uttalande i protokollet från inspektionen av anstalten Färingsö (dnr 440-2015). Vid inspektionen kom det fram att en intagen varit placerad i avskildhet sedan två dagar utan att ha delgivits beslut om avskiljning. Den intagna hade inte heller blivit informerad om rätten till en timmes daglig utomhusvistelse. ChefsJO påminner Kriminalvården om att underrättelse om placering i avskildhet ska ske så snart som möjligt vilket i normalfallet bör ske senast dagen efter att placeringen ägde rum. Vidare förutsätter hon att Kriminalvården tillser att alla intagna informeras om rätten till utomhusvistelse. Hon uttalar också att beslut som rör inställelse och placering i anstalt bör ange vilken säkerhetsklass den intagna kommer att placeras i. ChefsJO hänvisar till sitt tidigare uttalande i protokollet från inspektionen av anstalten Färingsö (dnr 440-2015).