Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Luleå, den 16 och 17 november 2022

Syftet med inspektionen var bl.a. att belysa situationen i häktet för barn och unga, men det fanns endast en ung intagen i häktet vid tiden för inspektionen. Till följd av den ansträngda beläggningssituationen hade häktet inte utrymme att ta emot gripna eller anhållna barn. JO konstaterar att det därmed finns en risk att polisen inte lyckas ordna en alternativ placering av ett sådant frihetsberövat barn och att barn till följd av Kriminalvårdens tillkortakommanden kan komma att hållas i förvar i polisarrest. Det är enligt JO mycket bekymmersamt. Vid inspektionen var beläggningen rekordhög i häktet Luleå. Flera celler var dubbelbelagda och intagna var också placerade i de två besöksrummen. Det är enligt JO rimligt att det i första hand är intagna som samtycker till det som delar cell och hon framhåller att personalen löpande måste följa upp hur dubbelbeläggningen fungerar. JO uttalar även att det inte är godtagbart att beläggningssituationen medför begränsningar i intagnas möjlighet att ta emot besök. Protokollet innehåller även uttalanden i andra delar, såsom de fysiska förhållandena när två intagna delar cell och information till intagna.