Opcat-inspektion av Landstinget Dalarna, Rättspsykiatriska kliniken i Säter, den 18–20 oktober 2016

Med anledning av det som kommit fram vid inspektionen uttalar JO bl.a. följande:

Rättspsykiatriska kliniken i Säter uppmanas att säkerställa att beslut om avskiljande fattas i enlighet med lagstiftningen och att läkarbedömningarna av avskilda patienter dokumenteras.

Kliniken rekommenderas att se över sysselsättningen och vårdmiljön för patienterna, och att ta in oberoende experter för en bedömning av de patienter som har varit föremål för tvångsåtgärder under lång tid.

JO kommer att följa psykiatriska klinikers hantering av frågor som rör patienter som är föremål för tvångsåtgärder under lång tid, och IVO:s tillsyn i förhållande till dessa patienter. En dialog med IVO kommer att inledas.