Opcat-inspektion av Region Gotland, Psykiatriska klinikens heldygnsvård vid Visby lasarett, den 27 och 28 juni 2018

JO:s uttalande i korthet: ChefsJO välkomnar att klinikens nya lokaler erbjuder en godbehandlingsmiljö med möjlighet till sysselsättning och fysisk aktivitet. ChefsJO uttalar att rutinerna som rör fastspänning, visitationer, omhändertagande av egendom och begäran om hjälp av Polisen och Kriminalvården för förflyttning av patienter behöver ses över. Vidare påpekas att det alltid behöver finns tillräckliga personalresurser för att kunna ha nödvändig tillsyn över patienterna och att den information om rättigheter som lämnas till patienterna behöver ses över och bör finnas i skrift även på andra språk än svenska.