Opcat-inspektion av Region Kronoberg, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, den 26–28 mars 2019

Med anledning av vårdmiljöerna och tryggheten för patienterna uttalar chefsJO att kliniken behöver vidta åtgärder för att tillgodose de kvinnliga patienternas behov av gemenskap och trygghet. Kliniken behöver även inrätta ett system som gör det möjligt för patienterna att anmäla alla former av kränkande eller osaklig behandling, och som skyddar anmälaren mot repressalier. ChefsJO rekommenderar Region Kronoberg att se över möjligheterna att göra vårdmiljöerna mindre torftiga.

ChefsJO rekommenderar Region Kronoberg att vidta åtgärder som säkerställer att en läkarundersökning alltid utförs i anslutning till ett beslut om fastspänning eller avskiljande fattas. Regionen behöver också vidta åtgärder som säkerställer att de beslut om avskiljande som fattas uppfyller lagens krav.

ChefsJO konstaterar att det saknas lagstöd för att tillämpa allmän inpasseringskontroll till avdelningar i säkerhetsklass 3 och uppmanar Region Kronoberg att omgående vidta åtgärder med anledning av detta.

Med anledning av att kliniken löpnade lämnar patientinformation om kriminalvårdsklienterna till Kriminalvården beslutar chefsJO att utreda frågor om bl.a. sekretess och dokumentation inom ramen för ett särskilt initiativärende.