Opcat-inspektion av Region Östergötland, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, den 17 och 18 oktober 2022

Inspektionen hade ett särskilt fokus på barns delaktighet under frihetsberövandet. Vid inspektionen granskades bl.a. hur barn och vårdnadshavare får tillgång till information, hur de görs delaktiga i vårdplaneringen samt hur tvångsåtgärder används. ChefsJO uttalar att det är angeläget att en patient som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) får information om sina rättigheter. Det är också viktigt att informationen anpassas efter barnets mognadsgrad och att det säkerställs att barnet har förstått den. Under inspektionen uppmärksammades vissa brister i fråga om vårdplaner upprättade enligt LPT. ChefsJO uttalar att Region Östergötland behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa brister och understryker att en sådan vårdplan så långt möjligt ska tas fram i samråd med patienten. I fråga om patienternas utomhusvistelse framhåller ChefsJO vikten av att den grundlagsskyddade rörelsefriheten inte kringgås genom att frivilligt vårdade patienter upplever sig hindrade lämna vårdavdelningen, t.ex. utifrån en planering som har gjorts upp. ChefsJO uppmanar också Region Östergötland att säkerställa att patienternas rätt till utomhusvistelse inte blir beroende av personalresurser. Vid inspektionen kom det fram att bältesläggning används som medel för att genomföra behandling i form av sondmatning. ChefsJO konstaterar att JO vid flera tidigare inspektioner har uppmärksammat liknande förhållanden. JO har även väckt frågan om en översyn av lagstiftningen. Det som kom fram vid denna inspektion synliggör enligt chefsJO på nytt behovet av att lagstiftningen ses över.