Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelses LVM-hem Lunden den 25 och 26 april 2017

I protokollet uttalar JO att hemmet behöver se över hur vård i enskildhet och avskildhet bedrivs, samt vidta åtgärder som säkerställer att beslutad tillsyn genomförs och dokumenteras. Hemmet behöver även se till att vården av intagna med fysiska funktionsnedsättningar sker på ett säkert och människovärdigt sätt. Det är angeläget att Statens institutionsstyrelse ger förutsättningar för hemmet att erbjudna intagna reell och meningsfull sysselsättning.