JO har inspekterat Socialnämnden i Gällivare kommun

Justitieombudsmannen Thomas Norling har genomfört en inspektion av Socialnämnden i Gällivare kommun och dess hantering av barnärenden. Inspektionen ger en bild av en verksamhet som på flera sätt fungerar bra men som även har stora problem och brister. Nämnden får kritik på flera områden.

—  Verksamheten har stora utmaningar och svåra problem, vilket inger oro utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Men trots det var intrycket positivt i flera avseenden. Handläggningen sköttes på ett engagerat och omsorgsfullt sätt och tidsfristerna som gäller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) hölls med god marginal, säger JO Thomas Norling.

Inspektionen ingår i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister. JO granskar ärenden där barn placerats med stöd av LVU, ärenden där barn omedelbart omhändertagits med stöd av LVU samt ärenden där nämnden inlett barnutredningar enligt socialtjänstlagen och avslutat utredningarna utan beslut om insats.

Efter granskningen i Gällivare framför JO Thomas Norling kritik på flera områden:

  • Nämndens redovisningar av hur de bedömt barnets bästa varierade i hög grad. I vissa ärenden saknades det helt en bedömning och i andra gjordes det blanka påståenden om att en viss åtgärd var förenlig med barnets bästa. Därmed har nämnden brustit i kravet på att ha ett barnperspektiv i handläggningen.
  • I en barnutredning inhämtade nämnden information genom att hålla ett oanmält samtal med barnet i skolan. I ärendet har nämnden brustit på flera sätt, bland annat för att man inte har dokumenterat vilka överväganden som föranledde att samtalet hölls i skolan utan vårdnadshavarnas kännedom.
  • I flera av de utredningar som hade avslutats utan insats överskred handläggningen tidsfristen på fyra månader.
  • Formuleringarna i vissa utredningar var osakliga och därför olämpliga.

—  Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det ligger ett stort ansvar på socialnämnden i Gällivare att säkerställa att verksamheten har ett barnperspektiv och är rättssäker, säger JO Thomas Norling.

Protokoll från inspektionen av Socialnämnden i Gällivare, dnr 7904-2023

Pressbild JO Thomas Norling

En inspektionsserie av mindre kommuners socialtjänster

Inspektionen vid Socialnämnden i Gällivare kommun är en del i en serie inspektioner som JO Thomas Norling utför vid fyra mindre kommuners socialtjänster. Samtliga socialtjänster har tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister. Syftet med inspektionsserien är att undersöka hur väl socialtjänsterna hanterar de regler som finns för att värna enskildas rättssäkerhet, bland annat vid tvångsvård av unga. Gällivare utgjorde den andra inspektionen i serien.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-02-23